Paragon Level HardcoreName Non Season Season
141. alayina87 140 0 Hardcore
142. icecreamle 137 0 Hardcore
143. vachdead 135 135 Hardcore
144. harry2k1988 132 0 Hardcore
145. n1vek 132 9 Hardcore
146. ledotz 130 0 Hardcore
147. sonikjoo 127 0 Hardcore
148. timme234 125 0 Hardcore
149. kurama82 124 82 Hardcore
150. shadwell18 123 0 Hardcore
151. tbt66 122 0 Hardcore
152. risco0 118 0 Hardcore
153. silvos12345 116 0 Hardcore
154. derlandvogt 115 0 Hardcore
155. pumakatze 114 97 Hardcore
156. gemitus 106 95 Hardcore
157. bl4ck1989 99 0 Hardcore
158. gral0k 99 0 Hardcore
159. rene15031 96 15 Hardcore
160. unleashed_eu 94 0 Hardcore
Seite 8 von 15