Paragon Level HardcoreName Non Season Season
121. pumadac3 207 3 Hardcore
122. gardoma 191 191 Hardcore
123. d_donnie_d 187 14 Hardcore
124. smiargol 186 0 Hardcore
125. zarkoson 149 143 Hardcore
126. alayina87 140 0 Hardcore
127. icecreamle 137 0 Hardcore
128. vachdead 135 135 Hardcore
129. n1vek 132 9 Hardcore
130. ledotz 130 0 Hardcore
131. timme234 125 0 Hardcore
132. kurama82 124 82 Hardcore
133. silvos12345 116 0 Hardcore
134. derlandvogt 115 0 Hardcore
135. admiral_limbo 113 0 Hardcore
136. gemitus 106 95 Hardcore
137. gral0k 100 0 Hardcore
138. rene15031 96 15 Hardcore
139. zocker_95 95 0 Hardcore
140. unleashed_eu 94 0 Hardcore
Seite 7 von 12