Paragon Level HardcoreName Non Season Season
101. tens0r91 343 299 Hardcore
102. therasmel 343 0 Hardcore
103. wichtelman 342 12 Hardcore
104. razor_x__ 336 0 Hardcore
105. marsoontv 334 292 Hardcore
106. sanxqa 316 0 Hardcore
107. etargos 315 0 Hardcore
108. preptoo 311 0 Hardcore
109. rusher821 310 0 Hardcore
110. xadolas_san 299 0 Hardcore
111. dille007 296 0 Hardcore
112. balou1988 292 0 Hardcore
113. mouceen 285 0 Hardcore
114. aqulex84 278 0 Hardcore
115. menderas 270 249 Hardcore
116. cajun82 269 0 Hardcore
117. dasgretchen 266 0 Hardcore
118. mace286 258 0 Hardcore
119. dennisiiv 258 258 Hardcore
120. littlerose25 249 0 Hardcore
Seite 6 von 13