Paragon Level HardcoreName Non Season Season
21. slyceit 772 0 Hardcore
22. tanzendekadaver 764 678 Hardcore
23. armada2k 762 0 Hardcore
24. darkniz_2775 757 0 Hardcore
25. disastr89 754 0 Hardcore
26. easywalker87 754 0 Hardcore
27. vissagon88 745 653 Hardcore
28. fladnag333 744 8 Hardcore
29. nk9000 741 561 Hardcore
30. eskay2001 704 0 Hardcore
31. rtt1976 701 7 Hardcore
32. blacktyphon 696 510 Hardcore
33. broax86 691 654 Hardcore
34. cascotv1337 691 357 Hardcore
35. ruven86 681 0 Hardcore
36. testeriii 675 489 Hardcore
37. ganjah1989 674 0 Hardcore
38. kaesekexx 666 0 Hardcore
39. veltinerde 662 7 Hardcore
40. floh284 645 417 Hardcore
Seite 2 von 9