Paragon Level HardcoreName Non Season Season
21. sonikjoo 620 0 Hardcore
22. d4sm0p 591 0 Hardcore
23. falltotum11 574 337 Hardcore
24. tom8822 572 0 Hardcore
25. naos87 570 10 Hardcore
26. fun2k 569 0 Hardcore
27. dragul1973 556 0 Hardcore
28. hoordag 551 400 Hardcore
29. wuuusaa 547 211 Hardcore
30. becomeakorean 527 0 Hardcore
31. pondorondo 501 486 Hardcore
32. ikingsizie 490 0 Hardcore
33. brandul 476 0 Hardcore
34. kiddowz 442 0 Hardcore
35. trunks19814 433 4 Hardcore
36. vokor 427 343 Hardcore
37. kartenak 379 0 Hardcore
38. liberatos 359 0 Hardcore
39. rusher821 310 0 Hardcore
40. xadolas 304 0 Hardcore
Seite 2 von 5