Paragon Level HardcoreName Non Season Season
1. dominator_666 2.101 1.736 Hardcore
2. desolacer 1.337 1.004 Hardcore
3. dzwen 1.008 913 Hardcore
4. ubi98 1.067 905 Hardcore
5. robinsane7 785 716 Hardcore
6. onk3l 875 710 Hardcore
7. btd58 965 709 Hardcore
8. tanzendekadaver 764 678 Hardcore
9. quadrat_im_kreis 817 655 Hardcore
10. broax86 691 654 Hardcore
11. vissagon88 745 653 Hardcore
12. tunasprite 823 595 Hardcore
13. nk9000 741 561 Hardcore
14. gery68 801 551 Hardcore
15. blacktyphon 696 510 Hardcore
16. testeriii 675 489 Hardcore
17. trashing 633 488 Hardcore
18. pondorondo 501 486 Hardcore
19. sequess 614 436 Hardcore
20. floh284 645 417 Hardcore
Seite 1 von 9