Paragon Level SoftcoreName Non Season Season
101. cascotv1337 1.043 787 Softcore
102. nixblau 1.042 824 Softcore
103. ifaibiii 1.039 691 Softcore
104. vinaras 1.038 804 Softcore
105. menderas 1.033 800 Softcore
106. muri84 1.031 693 Softcore
107. ishadowmasteri 1.029 965 Softcore
108. mace286 1.028 739 Softcore
109. kaiokentv 1.027 0 Softcore
110. procxy 1.025 725 Softcore
111. disastr89 1.020 721 Softcore
112. gybli 1.019 772 Softcore
113. himmi1 1.018 726 Softcore
114. swizzy1337 1.017 927 Softcore
115. insane321 1.015 755 Softcore
116. candybox2 1.006 913 Softcore
117. hethi0815 1.005 834 Softcore
118. pa1nsaw 1.004 824 Softcore
119. dennemenne 1.002 671 Softcore
119. simpson2882 1.002 706 Softcore
Seite 6 von 22